Zaliczenia modlitw przewidzianych w Dzienniczku w piątki (odpytują wyznaczeni rodzice). W najbliższym czasie (październik) po różańcu dzieci.

Szczegółowe informacje u rodziców odpowieddzialnych za zaliczenia.

I Komunia - przygotowania 2013/14 - informacje

 

Spotkania rodziców - Msza św. z konferencją o 1800 - w 2 piątek miesiąca (wcześniej od 1700 okazja do spowiedzi)

Coniedzielna Msza św. z udziałem dzieci o 1030

Uroczyste poświęcenie z przekazaniem dzieciom:

- różańców 6 października na Mszy o 1030;

- książeczek do nabożeństwa 6 listopada na Mszy o 1030;

- medalików 8 grudnia na Mszy o 1030;

- świec 2 lutego na Mszy o 1030.

 

Data I Komunii: 25 maja 2014 r. godz. 1030.

 

Możliwość: dla dzieci, które wraz z rodzicami podejmą przygotowania w Wielki Czwartek I komunia i potem z resztą grupy 25 maja w formie uroczystej. Dla tych rodziców, którzy nie będa mogli przygotowac dzieci w podanym czasie istnieje możliwośc pomocy dodatkowej w przygotowaniach, tak by wykorzystując czas wakacji i możliwość skupienia się tylko na tym dziele, dzieci przystąpiły zaraz po wakacjach.

Eucharystia

 

            „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy... ustanowił Eucharystyczna Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KL 47).

            Sprawowana jest w parafii codziennie o godz. 1800, w niedzielę o 700, 1030 (dla dzieci i młodzieży), 1200 (suma parafialana), 1800 (z przepisem prawa kościelnego obowiązkowi udziału we mszy niedzielnej można zadośćczynić uczestnicząc we Mszy św. w sobotę po godz. 1600). Na filiach msze w tygodniu: Połęcko w poniedziałek o 1700, w Radachowie we wtorek o 1700, w Siennie w środę o 1700, w Gronowie w I piątek miesiąca o 1600), w niedzielę w Połęcku i Radachowie o 900, w Gronowie i Siennie o 1330. Z miłości do Boga i Kościoła obowiązuje przykazanie kościelne: udział we Mszy  św. Niedzielnej oraz w święta nakazane (Boże Narodzenie, Matki Bożej Rodzicielki tj. 1 stycznia, Objawienie Pańskie czyli Trzech Króli 6 stycznia, Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych) oraz przystąpienie do komunii św. Przynajmniej raz w roku w Okresie Wielkanocnym.

             Przygotowanie do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii dla dzieci w ramach programu diecezjalnego obejmuje okres od katechizacji wstępnej (przedszkolnej) i szkolnej oraz okres wychowania w wierze w domu rodzinnym, dla dorosłych przygotowanie indywidualne.

             Komunia św. udzielana jest podczas sprawowania Eucharystii. W ciągu dnia z powodu wiary i pobożności można przyjąć komunię św. drugi raz pod warunkiem pełnego udziału we Mszy św.

   

            Dla chorych komunia św. udzielana jest podczas comiesięcznych odwiedzin: w każdą sobotę po pierwszym piątku od godz. 1000. (na ogłoszeniach parafialnych sprawdzić, czy w danym miesiacu nie nastapiła zmiana)

Komunia św. jako Wiatyk (dla będących w niebezpieczeństwie śmierci) na wezwanie.

 

 

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania dziecka do pierwszej spo­wiedzi i Komunii Świętej. Stanowi ono najlepsze przygotowa­nie religijne dziecka na całe życie. W przygotowaniu tym uka­zujemy wewnętrzne powiązania pomiędzy sakramentem chrztu, pokuty i Eucharystii.

2. Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowie­dzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego jako wiek używania rozumu (zob. kan. 913 § 1). Od tego momentu obowiązuje przykazanie, dotyczą­ce pokuty i Komunii Świętej. Uwzględniając tradycję i prakty­kę katechetyczną, dzieci na ogół przystępują do Pierwszej Ko­munii Świętej w drugiej klasie szkoły podstawowej.

3. Zgodnie z praktyką wczesnej Komunii Świętej, zalecanej przez papieża Piusa X, zezwala się na dopuszczenie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci klas zerowych i pierwszych. Warunki dopuszczenia są następujące:         

a) prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka;

b) rozpoznanie ze strony katechetów i duszpasterza, czy dziec­ko jest wystarczająco rozwinięte umysłowo i posiada wyma­ganą wiedzę religijną. Zapewnienie udzielone przez rodziców obejmuje uczestnic­two dziecka w systematycznej katechezie klasy drugiej. Do wczesnej Komunii Świętej można dopuścić dziecko bę­dące w niebezpieczeństwie śmierci.

4. Dostrzega się dużą trudność w podjęciu decyzji o dopuszcze­niu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, które wzrasta w rodzinie obojętnej religijnie i nie uczęszcza systema­tycznie na katechizację. W takich okolicznościach należy na­wiązać kontakt z rodzicami.

5. Należy prowadzić katechizację przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w szkołach specjalnych i zakła­dach dla dzieci specjalnej troski. Wobec takich dzieci należy zastosować minimalne kryteria dopuszczające do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Należy uwzględnić również opi­nię katechety szkolnego oraz w miarę możności opinię specja­listów w zakresie nauczania w szkołach specjalnych.

6. Zdarzają się przypadki, że dzieci uczęszczające na katechiza­cję, przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, są nie ochrzczone. Dlatego katecheci już w pierwszych miesią­cach katechizacji powinni zażądać od rodziców dzieci metryki chrztu świętego. Dla dzieci nie ochrzczonych należy zorgani­zować dodatkowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu świętego.

7. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej we­dług programu przyjętego przez diecezję, obejmuje trzy lata katechizacji. a) pierwsze dwa lata (dzieci z klas zerowych i pierwszych) sta­nowią dalsze przygotowanie do życia sakramentalnego; b) trzeci rok katechizacji (dzieci klas drugich) jest zasadniczym i bezpośrednim przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

8. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Ko­munii Świętej jest proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są inni księża pracujący w para­fii oraz katecheci zakonni i świeccy.

9. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. Rodzice dzieci, które z uzasadnionych powodów przystąpią gdzie indziej, powinni złożyć stosowne deklaracje, potwierdzo­ne przez proboszcza miejsca zamieszkania, informujące o miej­scu uczestnictwa ich dziecka w katechezie parafialnej.

10. Określenie parafii bezpośredniego przygotowania i przystąpie­nia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej należy rozstrzygnąć we wrześniu, poprzedzającym roczne spotkania formacyjno-organizacyjne.

11. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpo­czynającym bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komu­nii Świętej, powinien poinformować rodziców o formie przy­gotowania oraz określić kryteria i warunki, jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do przyjęcia Komunii Świętej.

12. Proboszcz po zasięgnięciu opinii od katechetów podejmuje de­cyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komu­nii Świętej na podstawie:

a) systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej;

b) systematycznej, comiesięcznej katechizacji parafialnej;

c) uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach szkolnych i parafialnych;

d) odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. W wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn, nale­ży przeprowadzić egzamin. Dziecko nie uczęszczające na katechizację nie może być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

13. W przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci należy uwzględnić także ich rodziców. Zachęca się rodzi­ców (tam, gdzie to jest tylko możliwe) do brania udziału w ka­techizacji dzieci. Organizuje się, poza powszechnie praktyko­wanymi wywiadówkami, dodatkowe spotkania dla rodziców i ich dzieci w celu wytworzenia właściwej atmosfery religijnej.

14. Ważnym czynnikiem w kontaktach z rodzicami, zwłaszcza dziecka religijnie zaniedbanego, powinny być odwiedziny kate­chety w domu, w celu zapoznania się z sytuacją dziecka i w miarę możliwości udzielenia pomocy.

15. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej od­bywa się w czasie systematycznej katechizacji szkolnej według określonego programu nauki religii zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski.

16. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej od­bywa się w czasie systematycznej katechizacji parafialnej we­dług programu zatwierdzonego przez Biskupa. Dla dzieci uczęszczających do klas drugich i ich rodziców należy zorganizować cykl nabożeństw, związanych z poświęceniem i wręczeniem pamiątek pierwszokomunijnych:

17. Przed samą uroczystością należy organizować w kościele spo­tkania dla dzieci i ich rodziców, poświęcone sprawom prak­tycznym. Celem spotkań jest zaznajomienie z przebiegiem i porządkiem uroczystości.

18. W przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi świętej należy zwrócić uwagę na kształtowanie postawy pokuty i nawrócenia.

19. Pierwsza spowiedź dziecka powinna stać się dla niego zachętą i bodźcem do głębszego życia religijnego.

20. Dzień Pierwszej Komunii Świętej należy urządzać, aby dzie­ci i ich rodziny przeżyły ten moment z głęboką wiarą i zapa­miętały na całe życie.

21. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej winna odbyć się w nie­dzielę lub w święto, w godzinach rannych.

22. Należy starannie przygotować liturgię Mszy Świętej. Przebieg Mszy Świętej z udziałem dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej winien być następujący:

a) powitanie dzieci i ich rodziców zgromadzonych przed ko­ściołem;

b) pokropienie wodą święconą;

c) błogosławieństwo rodziców;

d) procesjonalne wejście do świątyni;

e) rozpoczęcie Mszy Świętej hymnem Chwała na wysokości Bogu;

f) dostosowane czytania (wykonują rodzice); g

) modlitwa wiernych i procesja z darami, z zaangażowaniem dzieci, rodziców, katechetów i wychowawców;

h) dziękczynienie po Komunii Świętej, w formie responsoryjnej modlitwy. We Mszy Świętej należy uwzględnić tradycyjne pieśni euchary­styczne.

23. Racje duszpasterskie przemawiają za tym, aby grupy dzieci nie były liczne.

24. Zaleca się założenie przez dzieci ujednoliconego stroju komu­nijnego (najlepiej alby).

25. Usilnie zaleca się, aby domowe zgromadzenia rodzinne z racji Pierwszej Komunii Świętej miały charakter religijny.

26. Zachęca się dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeń­stwach tzw. Białego tygodnia. Należy uczulić rodziców, że ich częsta spowiedź i Komunia Święta jest dla dziecka skutecznym przykładem życia sakramentalnego.

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Środa, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

środa,
12 sierpnia 2020

(225. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3371

Statystyki

stat4u